خدمات ترموگرافی تجهیزات مکانیکی

ترموگرافی تجهیزات مکانیکی

ترموگرافی تجهیزات الکتریکی

ترموگرافی تجهیزات الکتریکی

ترموگرافی ساختمان

ترموگرافی ابنیه

ترموگرافی يكي از روشهاي پر كاربرد در تعميرات پيشگيرانه است و در نيروگاه كاربرد زيادي دارد. تحليل ترموگرافی با توجه به الگوي توزيع دماي بدست آمده در يك سطح صورت مي­گيرد.

الگوي توزيع دماي بدست آمده در تصوير نسبت به الگوي مرجع مقايسه شده و همچنين با توجه به ماهيت و عملكرد تجهيز و با استفاده از تكنيكهاي آناليز ترموديناميكي، آناليز انتقال حرارت و آناليز جريان تشخيص عيب صورت مي­گيرد.