مهمترین کاربرد ترموگرافی پایش وضعیت تجهیزات الکتریکی می باشد. به دلیل اینکه وجود Fault مانند Loose Connection و یا Over Load در بسیاری از تجهیزات الکتریکی مانند مقره های ترانس های قدرت، دکل ها و کابلهای انتقال نیرو از طریق ابزارهای اندازه گیری تماسی مانند ترمومترها قابل اندازه گیری نبوده و با ابزارهای دیگر نیز قابل تشخیص نیست و تنها ابزاری که می توان وجود Fault های ناشی از عیوب الکتریکی را در تجهیزات الکتریکی تشخیص داد دوربین ترموگرافی می باشد. بسیاری از عیوب مانند Loose بودن یک مقره ترانس قدرت می تواند خسارت مالی هنگفتی را بر صنعت تحمیل کند و یا در تابلوهای الکتریکی یک عیب کوچک که در تجهیز به ایجاد گرما انجامیده است می تواند باعث آتشسوزی بزرگ گردد مانند حادثه پلاسکو که ابعاد حادثه از نظر مالی و جانی بسیار وسیع بود. ترموگرافی تجهیزات الکتریکی در صنایع امروزه امری واحب و مستلزم است که در فواصل زمانی معین کلیه تجهیزات یک واحد صنعتی توسط متخصص با تجربه مورد ارزیابی ترموگرافی قرار گیرد.