با ترموویژن تجهیزات مکانیکی میتوان عیوب زیادی در تجهیزات صنعتی از جمله وجود آب و رسوبات در مخازن، وجود رسوبات در پایپینگ انتقال سیال، نشتی مخازن، نشتی دیگ های بخار، نشت حرارتی عایق ها و ده ما مورد دیگر پی برد.
با توجه به اینکه ترموگرافی از تجهیزات ذکر شده هر کدام با استفاده از تکنیک خاصی قابل کشف می باشد لدا تجربه و آموزش پرسنل ترموگراف در بدست آمدن نتیجه مطلوب بسیار مهم است.