در استرالیا یکی از قوانین جهت خرید و فروش خانه تست ترموگرافی ساختمان می باشد. از آنجا که خانه ها از جنس چوب می باشند احتمال وجود موریانه درون چوب ها وجود دارد.
بوسیله ترموگرافی محل کلونی موریانه ها گرم تر از سایر جاها بوده و قابل کشف می باشد. همچنین وجود نشتی در جدارها و بام خانه ها نیز توسط ترموگرافی قابل کشف می باشد.