دسامبر 23, 2023

شرکت فنی مهندسی ویستا پایش راد دانش بنیان نوآور شد

با همت و تلاش شبانه روزی همکاران و مدیران شرکت فنی مهندسی ویستا پایش راد و ارزیابی دقیق کارگروه شرکت های و موسسات واحد علمی فناوری ریاست جمهوری، شرکت دانش بنیان نوآور شد.