بالانس واحد يک نيروگاه گازی فردوسی مشهد
بالانس واحد يک نيروگاه فردوسی مشهد
سپتامبر 28, 2019
بالانس واحد يک نيروگاه گازی فردوسی مشهد
بالانس واحد يک نيروگاه فردوسی مشهد
سپتامبر 28, 2019

تشخیص عیب و بالانس واحد ۵ نیروگاه گازی فردوسی

پيــرو درخواســت نيــروگاه فردوســي جهــت بررســي علــت بــالا رفتــن ارتعاشات نســبي و مطلــق ياتاقان هــاي توربين و ژنراتور در دور بحراني ۲۳۵۰ rpm ،کـه پس از اورهال دامنـه ارتعاشـات از حـد آلارم نيـز بالاتـر ميرفـت لـذا در تاريـخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۳ نسـبت بـه ديتابـرداري و آناليز ارتعاشات ايـن واحـد اقـدام گرديـد علـت افزايـش دامنـه ارتعاشـات پـس از اورهــال، تحريــك فركانــس طبيعــي و مود شــكل ارتعاشات عرضــي و پيچشي در فركانس ۳۹ hz تشخيص داده شد و جهـت اصلاح ارتعاشات مذكور، پيشنهاد گرديد واحـد بالانس گـردد.

 در توربين ۲٫V94 شــفت ميانــي جهــت كوپــل كــردن روتــور توربيــن و روتــور ژنراتــور استفاده ميشود. بــا توجــه بــه سـاختار هندسـي سـاده شـفت ميانـي، ايـن شـفت بـه شـدت تحـت تأثيـر آنبالانسـي قـرار ميگيـرد و در واقع بالانس بــودن ذاتــي شــفت ميانــي نيــز نميتوانــد خنثي كننــده ايــن حالــت از آنباالنســي باشــد. ايــن مســاله نشــات گرفتــه از عمليـات سـفت كـردن پيچهاي كوپلينگ ميباشد كـه سـبب ميشـود مركـز جـرم دورانـي شـفت ميانـي يـك مقـدار جزئـي از مركـز هندسـي فاصلـه پيـدا كنـد بنابرايـن مشـاهده علائم آنباالنسـي پـس از دمونتاژ و مونتاژ شفت ميانـي امـري اجتنابناپذيـر اسـت لـذا جهـت جبـران ايـن افسـت )خـروج از مركـزي( وزنه گـذاري در شـفت ميانـي ضروري اسـت.

در تاريـخ ۳۰/۰۱/۱۳۹۴ عمليـات بالانـس شـروع گرديـد. ابتـدا ترند هـاي DCS بررسي شـد كـه افزايـش غيرعـادي ويبـره نسـبي ياتاقـان EE در دور بحراني ۳۹ هرتز و همچنيـن افزايش دامنـه ويبـره مطلـق ياتاقـان توربيـن را نشـان ميدهـد.

ترند ويبره نسبي ياتاقانهاي توربين،كمپرسور و ژنراتور قبل از بالانس

مورد کاوی اول

مقادير ارتعاشات ياتاقانها از طريق DCS قبل از بالانس

مقادير ارتعاشات ياتاقانها از طريق DCS قبل از بالانس

اندازه گیری دامنه و فاز ارتعاشات

مرحلـه بعـد اتصـال بـه كارتهـاي VM600 و اندازه گيـري دامنـه و فـاز ارتعاشات سنسورهاي ارتعاشي ياتاقانها جهـت انجام محاسبات مربوط بـه وزنه گـذاري بـود واحـد بـا سـوخت گاز استارت شـده و تـا دور ۳۰۰۰ RPM بارگيري شـد. در حيـن راهانـدازي شـرايط واحـد بررسـي گرديـد و بـا توجـه بـه محاسـبات انجـام شـده مقـرر گرديـد مقـدار ۴۰۰ گـرم وزنـه آزمايشـي در زاويـه ۲۹۰ درجـه بـر روي شـفت ميانـي توربيـن و ژنراتـور نصـب گرديـد. پـس از نصـب وزنـه آزمايشـي واحـد بـا سـوخت گاز اسـتارت شـده و تـا دور ۳۰۰۰ RPM بارگيـري شـد. مقاديـر ارتعاشـي ثبـت گرديـده و پـس از بررسـي مقـدار وزنـه نهايـي برابـر ۶۰۰ گـرم در زاویه ۱۵۰ درجه محاسبه گردید.

پـس از نصـب وزنـه نهايـي واحـد اسـتارت و تـا LOAD BASE بارگيـري شـد. در ايـن مرحلـه مقاديـر ويبـره نسـبي و مطلـق ياتاقانهـاي توربيـن، كمپرسـور و ژنراتـور كاهـش يافتـه و در حالـت نرمـال قـرار گرفـت. مقادير ارتعاشـي DCS و ترندهـاي مربوطـه پـس از انجـام بالانـس واحـد بــه شــرح ذيــل ميباشد.

مقادير ارتعاشات ياتاقانها از طريق DCS بعد از بالانس

مقادير ارتعاشات ياتاقانها از طريق DCS بعد از بالانس

ترند ويبره نسبي ياتاقانهاي توربين،كمپرسور و ژنراتور بعد از بالانس

ترند ويبره نسبي ياتاقانهاي توربين،كمپرسور و ژنراتور بعد از بالانس

موقعيت وزنه گذاري در shaft intermediate

موقعيت وزنهگذاري در intermediate shaft