در ادامه خلاصه ای از پروژه های انجام شده ارائه می گردد:

تاریخ شرح پروژه هاي ارتعاشاتی انجام شده ردیف
۱۳۹۰/۱۲/۱۱ بالانس توربين واحد ۳ گازي نيروگاه پرند (توربين V94.2) ۱
۱۳۹۱/۰۲/۲۴ آنالیز ارتعاشات توربین بخار و گیربکس کارخانه قند کرج ۲
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ آناليز ارتعاشات و عيب يابي واحد ۳ گازي نيروگاه B.O.O عسلويه (توربين V94.2) ۳
۱۳۹۳/۱۰/۰۳ بالانس توربين واحد ۱ گازي نيروگاه فردوسي (توربين V94.2) ۴
۱۳۹۳/۱۰/۱۶ آناليز ارتعاشات و بالانس واحد ۴ گازي نيروگاه حافظ فارس (توربين V94.2) ۵
۱۳۹۳/۱۰/۱۸ آناليز ارتعاشات و بالانس واحد ۵ گازي نيروگاه حافظ فارس (توربين V94.2) ۶
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ آناليز ارتعاشات و عيب يابي واحد ۳ گازي نيروگاه فردوسي (توربين V94.2) ۷
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ آناليز ارتعاشات و عيب يابي واحد ۱ گازي نيروگاه فردوسي (توربين V94.2) ۸
۱۳۹۴/۰۲/۰۵ بالانس توربين واحد ۵ گازي نيروگاه فردوسي (توربين V94.2) ۹
۱۳۹۴/۰۳/۰۳ بالانس توربين واحد ۳ گازي نيروگاه B.O.O عسلويه (توربين V94.2) ۱۰
۱۳۹۴/۰۶/۲۶ آناليز ارتعاشات و عيب يابي واحد ۶ گازي نيروگاه فردوسي (توربين V94.2) ۱۱
۱۳۹۴/۰۸/۰۸ آناليز ارتعاشات و عيب يابي ۲ گازي نيروگاه سيكل تركيبي سنندج (توربين V94.2 ) ۱۲
۱۳۹۴/۱۰/۰۴ بالانس توربين واحد ۲ گازي نيروگاه فردوسي (توربين V94.2) ۱۳
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ آناليز ارتعاشات و عيب يابي واحد ۲ گازي نيروگاه جنوب اصفهان (توربين V94.2) ۱۴
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ آناليز ارتعاشات و عيب يابي واحد ۳ گازي نيروگاه جنوب اصفهان (توربين V94.2) ۱۵
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ آناليز ارتعاشات و عيب يابي واحد ۴ گازي نيروگاه جنوب اصفهان (توربين V94.2) ۱۶
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ آناليز ارتعاشات واحد ۱ گازي نيروگاه حافظ فارس قبل از اورهال (توربين V94.2) ۱۷
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ آناليز ارتعاشات و بررسي عيوب ارتعاشي واحدهاي ۴ و ۵ و ۶ نيروگاه حافظ فارس (توربينV94.2) ۱۸
۱۳۹۵/۰۱/۲۷ بالانس توربين واحد ۴ گازي نيروگاه جنوب اصفهان (توربين V94.2) ۱۹
۱۳۹۵/۰۲/۱۳ بالانس توربين واحد ۴ گازي نيروگاه سيكل تركيبي پرند (توربين V94.2) ۲۰
۱۳۹۵/۰۳/۰۸ بالانس توربين واحد ۲ گازي نيروگاه Guddu كشور پاكستان (توربين V94.2) ۲۱
۱۳۹۵/۰۳/۱۲ بالانس توربين واحد ۱ گازي نيروگاه Guddu كشور پاكستان (توربين V94.2) ۲۲
۱۳۹۵/۰۳/۲۱ آناليز ارتعاشات و عيب يابي واحد ۲ بخار نيروگاه بيستون كرمانشاه (توربين Franco Tosi ) ۲۳
۱۳۹۵/۰۴/۱۱ بالانس توربين واحد ۱ گازي نيروگاه حافظ فارس (توربين V94.2) ۲۴
۱۳۹۶/۰۴/۰۶ بالانس توربين واحد ۶ گازي نيروگاه سيكل تركيبي پرند پس از آپگرید به Map2B(توربين V94.2) ۲۵
۱۳۹۶/۱۲/۲۷ بالانس توربین واحد ۵ گازی نیروگاه جهرم ۲۶
۱۳۹۷/۰۲/۲۰ بالانس توربین واحد ۶ گازی نیروگاه خورشیدی حرارتی یزد ۲۷
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ بالانس موفق ۲ صفحه توربین گازی نیروگاه الحیدریه نجف ۲۸