طراحی و ساخت Flexible Hose جایگزین لوله عصایی مشعل گازوئیل واحدهای گازی V94.2

طراحی و ساخت فلکسیبل هوز